Junior Onderzoeker ‘Verkenning klimaatrisico’s Nederlandse Energiesysteem’

Company
TU Delft
Type
Vacancy
Location
Curius
Sector
Master
Required language
Dutch
Commences at
01 September 2024
Finishes at
30 June 2025

Description

Junior Onderzoeker ‘Verkenning klimaatrisico’s Nederlandse Energiesysteem’

Wil je een bijdrage leveren aan het verbeteren van beleidsvorming vanuit de kennis en expertise binnen de TU Delft? In deze functie help je een brug te bouwen tussen state-of-the- art wetenschappelijk kennis en beleidsadvies.

Introductie
Nederlandse sectoren (water, energie, landbouw, industrie) zijn kwetsbaar voor
klimaatverandering, bijvoorbeeld door steeds extremer weer, waterschaarste, en de gevolgen
van een alsmaar stijgende zeespiegel. Om effectief klimaatbeleid te voeren is het nodig zowel
de huidige als toekomstige klimaatrisico’s voor de verschillende sectoren in beeld te brengen.
Het Planbureau van de Leefomgeving (PBL) gaat in 2024 en 2025 deze toekomstige
klimaatrisico’s verkennen in het kader van de nationale klimaatadaptatiestrategie (DO-NAS)
voortbouwend op een eerdere nulmeting van de huidige klimaatrisico’s. Dat wordt gedaan
aan de hand van een tweetal contextscenario’s, die een bandbreedte geven van mogelijke
ontwikkelingen op aspecten als klimaatverandering en maatschappelijke (socio-economische
en ruimtelijke) ontwikkelingen en een drietal beleidsscenario’s’.


Het Climate Safety & Security Center (CASS) van TU Delft | The Hague is door PBL gevraagd
om de toekomstige klimaatrisico’s voor de Energiesector in kaart te brengen. Omdat Energie
als sector nog niet is meegenomen in de nulmeting van de huidige klimaatrisico’s, richt een
deel van de opdracht zich ook op het nadenken over verschillende types risico’s en het
voorstellen van indicatoren voor de verdere analyse. Andere sectoren, zoals gezondheid,
gebouwde omgeving, waterveiligheid, ICT worden door RIVM, TNO, Deltares en WEnR in kaart
gebracht.


Functieomschrijving
Wij zoeken een kandidaat die deze inventarisatie gaat leiden vanuit de TU Delft gedurende
een periode van ca. 12 maanden (beoogde startdatum zomer 2024). Deze persoon zal deel
uitmaken van een projectteam binnen CASS, bestaande uit Jasper Verschuur, Behnam Taebi
en Jennifer Kockx.


Als deel van het project zullen de volgende taken moeten worden uitgevoerd:

 • Inventarisatie van de kwetsbaarheden van het Nederlandse energiesysteem met betrekking tot klimaat.
 • Vaststellen van leidende klimaatindicatoren om klimaatrisico’s in te schatten.
 • Kwantificeren van de huidige en toekomstige klimaatrisico’s met behulp van veelal kwalitatieve methoden, aangevuld met (indien beschikbaar) bestaande kwantitatieve modellen.
 • Doorvertalen van verschillende toekomstige scenario’s (zowel klimaat als ruimtelijke) naar de verwachte ontwikkelingen binnen het Nederlandse energiesysteem.
 • Opstellen van tussen- en eindrapporten, en presentatie van de tussen- en eindresultaten.
 • Interactie met expert binnen de TU Delft, PBL en andere betrokken partijen, zoals RIVM en TNO.

Vereisten
De ideale kandidaat heeft een of meerdere van de volgende eigenschappen:

 • Junior onderzoeker met een focus op energie, infrastructuur, (klimaat)beleid, of een ander relevant vakgebied. Zowel kandidaten met een (afrondende) MSc en/of PhD komen hiervoor in aanmerking.
 • Ervaring of diepgaande interesse in het energiesysteem en/of klimaatrisico’s aan vitale infrastructuur.
 • Ervaring of interesse in zowel kwalitatieve en kwantitatieve methoden om klimaatrisico’s in te schatten.
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal en het kunnen schrijven van toegankelijke stukken.
 • Sterke motivatie om aan klimaatvraagstukken te werken, vooral klimaatadaptatie.
 • Affiniteit met het werken binnen een multidisciplinaire omgeving, met zowel onderzoekers vanuit verschillende disciplines als beleidsmakers.
 • Meer weten of solliciteren?

Meer weten of solliciteren?

Ben je geïnteresseerd in deze vacature neem dan contact op met, of stuur je CV en motivatie
(1 pagina) uiterlijk 1 juli 2024 naar, Jasper Verschuur (j.verschuur@tudelft.nl).

TU Delft | The Hague
In de grote maatschappelijke opgaven van vandaag en morgen speelt technologie een belangrijke rol. TU Delft
ziet het als haar maatschappelijke taak om bij te dragen aan weloverwogen politieke beslissingen, het
verbeteren van beleidsvorming en het verrijken van het publieke debat. Daarom is het van essentieel belang
dat onze technologische experts van nu en de toekomst de weg weten te vinden naar beleidsmakers en
bestuurders, en omgekeerd.


Hoe krijgen we dit voor elkaar? Door actief aanwezig te zijn in het dynamische hart van Den Haag, de stad waar
beleid wordt gevormd en die bekend staat als de internationale stad van vrede en recht. Hier fungeren we als
een knooppunt voor kennisuitwisseling via onderzoek en onderwijs, zoeken we actief de samenwerking op en
stimuleren we co-creatie met ministeries, adviesorganen en internationale organisaties. Samen met onze
partners streven we naar beter geïnformeerde besluitvorming en duurzamere, veiligere en veerkrachtigere
samenleving.


TU Delft | The Hague concentreert zich, gezien de belangrijke rol van technologie in de huidige transities op het
gebied van klimaat, digitalisering en veiligheid, op drie belangrijke thema’s: Klimaat & Energie, Digitalisering en
Safety & Security. Deze thema’s benaderen we vanuit een integratie van onderwijs, onderzoek en
maatschappelijke impact. https://www.tudelft.nl/thehague


Climate Safety & Security Center (CASS)
CASS is een interdisciplinair onderzoekscentrum dat twee hoofthema’s van TU Delft| The Hague combineert:
Climate Change en Safety & Security. De missie van CASS is om de veiligheid van de mens te waarborgen ten
tijde van (toenemende) klimaatverandering. We richten ons op het beter begrijpen, analyseren en acteren op
de wisselwerking tussen klimaatverandering, reeds bestaande kwetsbaarheden en instabiliteit in de leefbare
omgeving, met een focus op de leveringszekerheid van onze basisbehoeften: water, voedsel, energie en
materialen.

Sponsors